12+

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM, WYDAWANEGO PRZEZ HOTEL WILLA PORT, ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 • 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w hotelu, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Hotelu Willa Port z siedzibą w: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 17.
 • 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 • 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Hotelu Willa Port.
 • 4. Voucher może być zrealizowany w Hotelu Willa Port wyłącznie przez osobę (osoby), na którą został wystawiony i zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w Hotelu Willa Port.
 • 5. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem
 • 6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 • 7. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 • 8. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 • 9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 • 10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 • 1, Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Hotelu Willa Port (tel. 89 6424600), e-mail:recepcja@willaport.pl lub spa@willaport.pl).
 • 2. Hotel Willa Port przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają numer oraz datę ważności.
 • 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 • 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 • 5. Hotel Willa Port ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na
 • 6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku Voucher traci ważność.
 • 7. Brak możliwości realizowania Vouchera z przyczyn niezależnych od Hotelu – sytuacji nadzwyczajnych – informacja o wydłużeniu ważności będzie na stronie internetowej www.willaport.pl

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 • 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
 • 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel Willa Port na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 • 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

 

DO POBRANIA
https://u.profitroom.com/2015.willaport.pl/uploads/regulamin-voucher.pdf

Obiekt zarządzany przez:
Willa Port Sp. z o.o.ul. Marii Zientary Malewskiej 20 B , 10-302 Olsztyn, Polska